Pojem štvrtá priemyselná revolúcia sa objavuje čoraz viac v médiách, je diskutovaná na konferenciách a taktiež veľmi často skloňovaná najmä v  prostredí biznisu. Valí sa na nás zo všetkých strán a zdá sa, že sa jej nevyhneme.

Prečo je tak?

Či už chceme, alebo nie, prichádza doba digitálnej transformácie a digitalizácie spoločnosti.

Technológie ako i správanie zákazníkov má veľký dopad na spoločnosti a ich produkciu ako takú a práve tieto faktory tlačia spoločnosti do zmeny – do digitálnej transformácie.

Ako ale udržať krok a nestratiť sa vo víre štvrtej priemyselnej revolúcie ?

Práve implementáciou technických riešení, systémov a prvkov Industry 4.0 sú spoločnosti schopné splniť individuálne požiadavky zákazníkov v najlepšej cene s vysokou pridanou hodnotou so zabezpečením stále rovnakej úrovne efektivity a flexibility a zároveň pomôžu flexibilnejšie reagovať na neustále sa meniace podnikateľské prostredie.

Najdôležitejším krokom v implementovaní prvkov Industry 4.0 sú správne rozhodnutia.“

Rozhodnutia kedy, kde a ako začať. Ciest, ako začať s digitalizáciu a s implementáciou prvkov Industry 4.0, je hneď niekoľko.

Jednoduchou cestou môže byť využitie filozofie, kultúry neustáleho zlepšovania a štíhlej výroby. Kultúry, ktorá je zameraná na ľudí, ich zaangažovanosť a na úspech celého tímu, rovnako, ako je to potrebné aj pri digitálnej transformácii podniku.

Len samotná zaangažovanosť ľudí nestačí. Neustále zlepšovanie je aj o odhaľovaní plytvania, poukázaní na potencionálne zlepšenia, zefektívňovaní procesov, šetrení času a finančných prostriedkov.

Práve v tomto bode sa nám žiada impementácia prvkov Industry 4.0 hneď v dvoch smeroch a to vo využití moderných technológií pri identifikácii potencionálnych nedostatkov a rovnako pri  poskytnutí riešenia daného problému technickým riešením. Úzka spolupráca tímu lean expertov a odborníkov z oblasti technológie je nevyhnutná na dosiahnitie úspechu.

Musíme mať však stále na pamäti, že nie všetky oblasti a procesy sú vhodné pre implementáciu prvkov Industry 4.0.

Správne rozhodnutia znamenajú efektívnejší dopad implementácie.“

Správnym prístupom k Industry 4.0 môžeme predísť bezhlavému investovaniu do nových technológií a systémov s neurčitým výsledkom. Investície do Industry 4.0 nám majú priniesť technológie a systémy, ktoré nám budú šetriť čas, náklady, zvyšovať produktivitu, flexibilitu, kvalitu a efektívnosť a nebudú plytvať našimi finančnými prostriedkami.

Autor: Tomáš Šlambora, Digital Plant – Plant Coordinator and Industrial Process Engineer, Protherm Production

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *