Ján Petko

Ján Petko pracuje na pozícii Generálneho manažéra pre transformáciu a excelentnosť procesov v US Steel Košice (Slovensko), ktorý je najväčší výrobca ocele v strednej Európe s produkciou viac ako 4 mil. ton ocele. Závod funguje v nepretržitom režime a zamestnáva viac ako 11 000 ľudí. USSK prevádzkuje 2 koksové batérie, 3 vysoké pece, 2 oceliarne s dvoma zariadeniami na kontinuálne liatie ocele, teplú valcovňu, tri pozinkovne, dve pocínovne, lakoplastovaciu linku a linku na výrobu dynamo plechov. Ján nastúpil do USSK ako zmenový majster na úpravňu vôd USSK. Prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Bol riaditeľom koksovne, energetiky, generálnym manažérom pre spoľahlivosť.
V súčasnosti vedie tým LEAN Six Sigma black beltov. V roku 2011 získal cenu Manažér údržby Slovenskej republiky. Ján je aktívnym rečníkom mnohých LEAN konferencií na Slovnensku a v strednej Európe. US Steel Košice v súčasnosti pracuje na transformačnej stratégii pre nasledujúce roky. Súčasťou tejto stratégie je aj implementácia Industry 4.0 v oceliarenskom priemysle.