Jana Polášek Filová

Jana Polášek Filová, Ph.D., MSc, vedie projekty zamerané na prípravu digitálnej stratégie, digitálne inovácie a nasadenie Priemyslu 4.0 vo Výrobe a logistike ŠKODA AUTO. Má skúsenosti v oblasti aplikovaného výskumu, start-upov a marketingu inovácií. Je mediátorom medzi priemyslom a vedou, prednáša na FEL ČVUT a ŠAVŠ. Je spoluautorkou akčného plánu “Průmysl 4.0 – Výzva pro Českou republiku” (2016), členkou pracovnej skupiny Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy ČR. K jej silným stránkam patrí kombinácia strategického, analytického a inovatívneho myslenia postaveného na reálnych znalostiach a takmer 20 ročných profesných skúsenostiach, motivácia pre riešenie digitálnych výziev a nachádzanie nových príležitostí, nadštandardné medzioborové vzdelanie, mentoring a podpora digitálnych talentov.